Den antropologiska metoden etnografi är utforskande snarare än hypotesbaserad. Den svarar på frågan varför. Fokus bör ligga på sociala fenomens naturliga skeenden, snarare än att testa hypoteser. Antropologen studerar helheter, det vill säga allt i en specifik kultur eller i ett specifikt sammanhang som påverkar ett visst beteende. Genom att få grepp om helheten växer också en förståelse fram för vad som formar beteenden och attityder. Datamaterialet analyseras sedan med kulturanalytiska teorier som ramverk. Ingen annan metod har det djupet, det humanistiska perspektivet eller den färgrikedomen.